0

Zaznacz stronę

PRODUCENT OPAKOWAŃ KARTONOWYCH


Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUB-KART PLUS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez LUB-KART PLUS, Dominik Skorczyk z dnia 19.04.2020 r. („Regulamin”)

§ 1. Przepisy ogólne

1. Usługodawcą jest LUB-KART PLUS, Dominik Skorczyk, z siedzibą 62-040 Puszczykowo, przy ul. Nowa 5a, NIP: 7773024839, REGON 01994401, zwany dalej „Usługodawcą”.
2. Witryna pod adresem https://lubkartplus.pl jest serwisem sprzedażowym („Sklep”) mającym na celu prezentowanie ofert sprzedaży produktów oraz umożliwiania Klientom przesyłanie zapytań o oferty drogą e-mail, poprzez formularz w Sklepie oraz telefonicznie („Usługi”).
3. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.
4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej lub telefonicznej, tj. na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy rozpoczęciu korzystania z Usługi.
5. Wszelkie prawa autorskie do Sklepu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Sklepu jest zabronione.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników ze stałym dostępem do internetu.
2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest przy użyciu wszystkich typów urządzeń, popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.
3. Aby korzystać ze Sklepu wymaga się poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej w wersjach co najmniej: Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych. Przeglądarki muszą posiadać włączoną obsługę skryptów JavaScript, włączając i akceptując pliki „cookies”. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Sklep zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px.
4. Korzystanie z Usług powiązane jest z posiadaniem konta poczty elektronicznej, które jest czynne i poprawnie skonfigurowane lub numeru telefonu kontaktowego.

§ 3. Klient

1. Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. opiekunowie, kuratorzy).
2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one w osobnych zakładkach Sklepu pod adresem https://lubkartplus.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Sklepu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 5. Usługi

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet oraz telefonicznie, asortymentu Usługodawcy w postaci opakowań kartonowych (szczegółowa lista https://lubkartplus.pl/katalog-fefco/).
2. Przesyłając zapytanie o produkt Usługodawcy, przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie https://lubkartplus.pl/kontakt/, poprzez e-mail lub telefonicznie, Klient zgadza się na sporządzenie przez Usługodawcę oferty.
3. Sporządzona przez Usługodawcę oferta przesyłana jest Klientowi drogą e-mailową lub telefonicznie. Oferta zawiera następujące informacje:
a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Usługodawcę.
4. Usługodawca dołoży starań́, aby sporządzić́ ofertę i udzielić odpowiedzi w terminie 1 dni roboczego od dnia wpływu zapytania.
5. Dokonanie zakupu produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Klient dokonując zakupu podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail
c) Numer telefonu
d) Dane adresowe do wysyłki
6. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 3. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez odesłanie potwierdzenia w formie e-mail lub telefonicznie.
7. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
c) W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

§ 6. Płatności

1. Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
2. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) zwykły przelew na numer konta – PL 35 1020 4027 0000 1202 0982 9682,
3. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 7. Dostarczenie produktu

1. Klient ma prawo do odbioru osobistego produktu pod adresem 62-040 Puszczykowo, przy ul. Nowa 5a lub wysyłki na zasadach wskazanych poniżej.
2. Zamówiony produkt jest wysyłany w przeciągu 7 dni roboczych:
a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki wysyłane są jedynie na terenie Polski.
4. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu, przesyłka co do zasady pakowana jest zbiorczo chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
5. O wysyłaniu produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną. Przy wyborze przesyłki kurierskiej DPD, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: https://www.dpd.com.pl/Zlokalizuj-paczke.
5 Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej i/lub numerze telefonu, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres i/lub numer telefonu za skutecznie otrzymane.
2. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r . o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania produktu tj. od momentu, w którym Klient opłacił zamówienie i produkt. 2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu na adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Nowa 5a lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy produktów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres 62-040 Puszczykowo, przy ul. Nowa 5a. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego i numeru telefonu;
b wskazanie zamówienia, z którym wiąże się reklamacja;
c wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
d wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.
3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
4. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
5. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
6. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
6. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
a z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3; lub
b jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 6.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: https://lubkartplus.pl, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Usługodawca mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Usługodawca mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 19.04.2020r.
3. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie przekazując nową treść do wiadomości Klientowi. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien wyrejestrować się z Serwisu, w takim wypadku zmiany nie są dla niego wiążące.

Załącznik nr 1
Formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy)

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU
(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)
Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ______________________________
Adres (kod pocztowy, miejscowość ulica, nr domu): _______________________
Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ________________________________
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z fLUB-KART PLUS, Dominik Skorczyk, z siedzibą 62-040 Puszczykowo, przy ul. Nowa 5a, NIP: 7773024839, REGON 01994401
i zwracam wymienione poniżej towary.
2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.
Data otrzymania towaru: ____________________________________________
Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): __________________
Zwracane towary: _________________________________________________
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:
________________________________
Właściciel rachunku: ________________________________

________________________________
miejscowość i data podpis klienta

Potrzebujesz pudła i opakowania kartonowe?

W katalogu FEFCO znajdziesz najpopularniejsze modele kartonów, które możesz zamówić w naszej firmie. Jeśli wybrałeś już potrzebny model opakowania lub potrzebujesz pomocy w wyborze, zadzwoń do nas lub napisz.

Co wyróżnia naszą ofertę na tle konkurencji?

Terminowość

Zawsze na czas! To nasza dewiza. Opakowania są na czas u naszych klientów przy zachowaniu należytej jakości.

Opłacalność

Ceny naszych opakowań są bardzo konkurencyjne rynkowo i posiada wymagane atesty.

Elastyczność

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, uwzględniamy ich wymagania i staramy się realizować każde zlecenie.

Wsparcie merytoryczne

Chętnie służymy wsparciem i wiedzą specjalistyczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia w produkcji opakowań.

Adres firmy

LUB-KART PLUS Dominik Skorczyk
ul. Nowa 5a
62-040 Puszczykowo

Kontakt Biuro

Biuro czynne pn-pt w godz. 6:00 - 14:00

Tel.kom. +48 513 166 699
E-mail: biuro@lubkartplus.pl

Kontakt Sklep

Kontakt

Biuro czynne pn-pt w godz. 6:45 - 14:45

Copyright © LUB-KART PLUS 2022
Firma LUB-KART PLUS najaktywniej działa na terenie Wielkopolski. Zlecenia przyjmujemy z całej Polski.